ලංකා තේ තනි පාඩම

ඔබ කැමති විටෙක එක් වරක් පමණක් ගත හැකි පාඩම් රාශියක් අප සතුව ඇත.

​ පාඨමාලාව හැදෑරීමට හා කාර්යබහුල වූ අය, දුර liveතක ජීවත් වන අය සහ යොකොහාමා හි සිටින වේලාවට පාඩමට සහභාගී විය හැකි අය සාදරයෙන් පිළිගනිමු. කළු තේ සාදන ආකාරය, සෘතුමය පලතුරු රස විඳීමට පාඩම්, සෝයා කිරි, සිරප් සෑදීම ආදියෙන්.

現在予約は受け付けておりません。