​මෙතෙක් ගබඩා විවෘත කිරීමේ ඉතිහාසය

: 2020/10/15

හොබොනිචි ඩෙලි ලයිෆ් විනෝද ප්‍රදර්ශනය විවෘතයි

: 2020/02/12

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය අනුග්‍රහය දක්වයි

මාධ්‍ය සඳහා කොක්ටේල් පිළිගැනීම

නියෝජිත නකානාගා ආරාධිත කථිකයෙකු ලෙස දේශනයක් පවත්වයි

පිළිගැනීමේ පානය ලබා දෙන ලදි

 

: 2020/1/23

කොරෙඩෝ නිහොන්බෂි නොබෙල් හි

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රස බැලීම

සහ මුල් ඔසු මිශ්‍ර වැඩමුළුව

: 2019/12 /

සපෝරෝ තේ උත්සවය

: 2019/12 / 18-25

යොකොහාමා Takashimaya B1F දී

නත්තල් උත්සවය විවෘත කිරීම

: 2019/11 / 3-4

ටෝකියෝ තෙගමිෂා

තේ උත්සවය

: 2019/10/29

ටෝකියෝ නිහොන්බෂි කැන්ඩි හිදී

මිට්සු සිලෝන් තේ පාඩම

: 2019/10

ටෝකියෝ අසකුසා

ජපානයේ තේ උත්සවය

මිට්සුටියා හි රුහුණු තේ සියුම් තේ ත්‍යාගය තරු 4 යි

ජින්ජර් තේ තරු 3 ක සියුම් තේ සම්මානය දිනා ගනී

: 2019/09 / 14-15

ටෝකියෝ අයෝමා ගොවිපල

සාමය සඳහා තේ

 

: 2019/09/07

ටෝකියෝ මිඩ්ටවුන් හිබියා

මව් නිවස ස්තුති කිරීමේ සිදුවීම 2019

: 2019/08 / 03-04

යොයෝගි උද්‍යානය, ටෝකියෝව

ශ්‍රී ලංකා උත්සවය

: 2019/06 / 14-16

යොකොහාමා තකාෂිමයා

පාන් පාරාදීසය

 

: 2019/05

ඔසාකා හන්ක්යු උමේදා දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාව

ලෝක තේ උත්සවය

: 2019/05

ටෝකියෝ මැක්කන් වෙළඳපොල

: 2019/03

ටෝකියෝ අයෝමා ගොවිපල

සාමය සඳහා තේ

: 2018/12

ටෝකියෝ ගින්සා

ලංකා තේ ෆෙස්ටා

: 2018/11

ටෝකියෝ චොෆු ලිපි සමාගම

තේ උත්සවය

: 2018/10

කනගාවා යොකොහාමා

යොකොහාමා තකාෂිමයා

: 2018/09

ඔසාකා

හන්ක්යු උමේදා දෙපාර්තමේන්තු ලෝක තේ සිදුවීම් ගබඩා කරයි

: 2018/09

ටෝකියෝ අසකුසා

ජපානයේ තේ උත්සවය

මිට්සුටියාවේ රුහුණු තේ සහ

කුරුඳු තේ තරු 4 ක සියුම් තේ සම්මානය දිනා ගනී

: 2018/07

කනගාවා යොකොහාමා

ටීවීකේ හි ප්‍රසිද්ධ වෙළඳසැල් වල විශේෂ ලක්ෂණය

කෝනන්දයි තකාෂිමයා

: 2017/12

හියෝගෝ කෝබේ ලිප්ටන්

කෝබේ තේ උත්සවය  

: 2017/07

ශ්‍රී ලංකා රජයේ තේ කාර්යාංශය

ටෝකියෝ සිලෝන් තේ 150 වන සංවත්සරය

ගෝලීය තේ පක්ෂයේ සභාපති