මිට්සුටියා

​ESTB 2002

​ශ්‍රී ලංකාවේ ටී

දැනුම් දීම

දුම් පානය කළාක් මෙන් ... ශ්‍රී ලංකා රුහුණු තේ පනිල්කන්ද තේ වත්ත නව තේ පැමිණීම

මල් පිපෙන! ශ්‍රී ලංකා නුවරඑළිය කළු තේ කොන්කෝඩියා තේ වත්ත නව තේ පැමිණීම

සාමාන්‍ය විවෘත කිරීම සඳුදා දිනවල පැය 12-17 දක්වා වසා ඇත

クリスマスパインツリー

පහන් දිවා ආලෝකය කැෆේ එකක් වගේ ...